| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Krwiak stawu kolanowego

krwiak stawu kolanowego

 

Co to jest krwiak stawu kolanowego?

Krwiak stawu kolanowego – (Krwiak kolana) jest to stan, który charakteryzuje się obecnością wynaczynionej krwi w obrębie jamy stawu kolanowego. Krwiak kolana często towarzyszy ostremu urazowi kolana.

 

PRZYCZYNY

Przyczyny urazowe powstania krwiaka stawu kolanowego:

uszkodzenie (zerwanie, naderwanie) więzadła krzyżowego przedniego,
uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego,
– uszkodzenie torebki stawowej,
uszkodzenie łąkotek,
zwichnięcie rzepki,
– uszkodzenie ciała tłuszczowego Hoffy,
– uszkodzenia fałdów maziowych,
– złamanie plateau piszczeli,
– złamania nasadowe.

Przyczyny nieurazowe:
– zabiegi w obrębie stawu kolanowego (artroskopia, artroskopia rekonstrukcyjna, endoprotezoplastyka stawu kolanowego, punkcja kolana),
– hemofilia,
– przedawkowanie doustnych antykoagulantów,
itp.

 

OBJAWY

Objawy krwiaka stawu kolanowego :
– ból kolana,
– obrzęk kolana,
– sztywność stawu (ograniczenie jego ruchomości),
– obecność wynaczynionej krwi w tkankach miękkich otaczających kolano
(potocznie siniak, krwiak skóry),
– zwiększone ucieplenie kolana,

 

LECZENIE

Z uwagi na to, że krew działa drażniąco na struktury położone wewnątrz stawu, konieczne jest usunięcie krwiaka poprzez punkcję stawu kolanowego.
Procedura ta jest małoinwazyjna, ulga dla pacjenta jest natychmiastowa (po odbarczeniu krwiaka dolegliwości bólowe znacznie się zmniejszają).

Punkcja kolana (nakłucie jamy stawu kolanowego)
W przypadku krwiaka stawu kolanowego punkcja kolana ma funkcję leczniczą (odbarczenie krwiaka). Punkcje stawów mogą być wykorzystywane również w diagnostyce wielu chorób np. reumatycznych (badanie płynu stawowego).

Punkcja stawu kolanowego – technika
Pacjent do punkcji stawu kolanowego układany jest na kozetce na wznak, z wyprostowanymi, bądź zgiętymi kolanami.

Staw kolanowy nakłuwany jest z dwóch możliwych podejść:
– przyśrodkowego zarzepkowego,
– bocznego zarzepkowego,

Miejsce nakłucia odkażane jest płynem dezynfekcyjnym.
Okolica obkładana jest jałowymi chustami.
Skóra jest znieczulana poprzez nakłucie i podanie środka znieczulającego.
Przy użyciu strzykawki i igły lekarz dokonuje nakłucia stawu – poprzez wprowadzenie jałowej, jednorazowej igły przez skórę, tkankę podskórną (krótkotrwały dyskomfort dla chorego) wprost do jamy stawu kolanowego.
Lekarz aspiruje (“zaciąga” do strzykawki) zawartość jamy stawowej (płyn, krew, czasem ropę – przy zakażeniu).
Jeśli są wskazania medyczne – treść ze strzykawki poddawana jest dalszym badaniom (badania biochemiczne, mikrobiologiczne).
Igła jest wyciągana, miejsce wkłucia jest ponownie dezynfekowane, nakładany jest jałowy opatrunek

krwiak stawu kolanowego

 

DIAGNOSTYKA

Po doraźnym leczeniu, jakim jest punkcja kolana, konieczna jest dalsza diagnostyka. Niezbędne jest wyjaśnienie przyczyny powstania krwiaka w stawie kolanowym. Często ,poza badaniem ortopedycznym, konieczne są badania obrazowe (RTG lub rezonans magnetyczny, w niektórych przypadkach również usg stawu).

W większości przypadków konieczne jest leczenie operacyjne – artroskopia, lub artroskopia z rekonstrukcją więzadeł, łąkotek bądź innych uszkodzonych struktur stawu.Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej artrocenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@artrocenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej artrocenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik ArtroCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@artrocenter.pl

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

BIULETYN

Akceptację "Politykę prywatności"

Email marketing powered by FreshMail