| Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Przygotowanie do zabiegu

 

Wizyta w Przychodni Lekarza Rodzinnego/
Artroskopia kolana - przygotowanie do zabiegu

Przygotowanie do artroskopii najlepiej rozpocząć z pewnym wyprzedzeniem.
Po ustaleniu terminu zabiegu warto odwiedzić swojego lekarza rodzinnego, w celu:

1. uzyskania skierowania na badania laboratoryjne (lekarz rodzinny nie ma obowiązku wydania skierowania, ale często wspiera pacjentów w przygotowaniu do operacji)
2. wykonania EKG
3. zaszczepienia się na żółtaczkę typu B
4. przypisania recepty na lek nasenny, który przyda się w pierwszych dniach po operacji (sugerujemy jeden następujących: Nasen, Stilnox, Hydroxyzinum lub Estazolam)
5. uzyskania pisemnej zgody na leczenie operacyjne w przypadku gdy leczycie się Państwo na jakieś poważne schorzenia przewlekłe.

 

 

artroskopia przygotowanie

 

Badania przedoperacyjne - artroskopia

Wymagane jest aktualne EKG spoczynkowe (bez opisu, tylko wydruk), RTG stawu kolanowego oraz następujące badania laboratoryjne:
– morfologia,
– poziom glukozy w surowicy,
– elektrolity w surowicy (Na, K),
– tzw. koagulologia, czyli APTT i INR,
– CRP,
– grupa krwi,
– przeciwciała anty-HCV,
– antygen HBs,
– TSH, FT3, FT4,
– anty HIV
Uprzejmie prosimy, by badania te nie były starsze niż 2 TYGODNIE.

Nie ma potrzeby przesyłania nam wyników badań laboratoryjnych ani EKG, chyba, że będą znacząco odbiegały od normy – wówczas prosimy o poinformowanie o tym fakcie lekarza prowadzącego leczenie.

 

przygotowanie artroskopia poznan

 

Szczepienie WZWB przed artroskopią

Wskazane jest aktualne szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (typu B).
Co prawda nie jest to wymóg konieczny, jednak z uwagi na podwyższone ryzyko prosimy zadbać o nie, by nie narazić się na zarażenie tą niebezpieczną chorobą.
Porada dotycząca szczepienia WZW jest możliwa w ramach poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ – Lekarz Pierwszego kontaktu/ Internista).

 

Konsultacje specjalistyczne

Jeśli leczycie się Państwo z powodu innych chorób (np. u kardiologa, diabetologa, neurologa, reumatologa itp.), prosimy uzyskać pisemną opinię od specjalisty o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego stawu kolanowego.

 

Apteka - co muszę mieć w domu po artroskopii

Proponujemy, by przed zabiegiem zaopatrzyć się w aptece w:
– LEK PRZECIWOBRZĘKOWY np. Aescin (dostępny bez recepty),
– pakiet GAZIKÓW, BANDAŻY ELASTYCZNYCH I PLASTRÓW Z GAZĄ,
– PREPARAT DO ODKAŻANIA SKÓRY w aerozolu np. Skinsept, Kodan,
– LEKI PRZECIWBÓLOWE z różnych grup farmakologicznych: Pyralgina, Paracetamol,
– OKŁADY ŻELOWE (duże – np. 30x40cm) do schładzania operowanej kończyny.

 

Kule łokciowe

Prosimy o zakupienie 2 kul łokciowych w sklepie zaopatrzenia ortopedycznego.

 

W razie infekcji przed artroskopią

Zabieg operacyjny nie może być przeprowadzony w przypadku świeżej infekcji np. grypowej.
W razie jej wystąpienia przed zabiegiem, należy odczekać minimum 7 dni po ustąpieniu wszelkich objawów z nią związanych.
Podobnie rzecz się ma w przypadku istniejącej grzybicy stóp lub zakażenia/zapalenia/przetoki w obrębie skóry stóp.
Uprzejmie prosimy wówczas o kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie, w celu przesunięcia zabiegu.

 

Noc poprzedzająca zabieg

Wieczorem dzień przed zabiegiem, zalecamy wziąć:
– witaminę C w dawce 1000mg (np. preparat CeMax Forte 1 kaps.),
– lek nasenny np. Hydroxyzinum, Melatonina, Estazolam, Nasen, Stilnox (przepisany przez lekarza rodzinnego)- operacja jest zawsze dość stresującym wydarzeniem dla człowieka, choćby ze względu na nowe otoczenie, obawy związane ze znieczuleniem czy samym zabiegiem – nie ma sensu męczyć się do późnych godzin nocnych, jeśli można być przygotowanym i zażyć lek nasenny, lepiej dobrze się wyspać przed tym ważnym dniem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej artrocenter.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@artrocenter.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej artrocenter.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik ArtroCenter,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@artrocenter.pl

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

BIULETYN

Akceptację "Politykę prywatności"

Email marketing powered by FreshMail